Seznam referencí

Penzion Hvězda Ústí nad Labem

Rekonstrukce stávajícího objektu na penzion – základové konstrukce a statické zajištění, kompletní výměna výplní otvorů, zateplení fasády, rekonstrukce střešního pláště vč. zateplení, úprava komunikací a vybudování parkovacích ploch.

31,6 mil. Kč vč. DPH

Dostavba hotelového komplexu Větruše

Výstavba nového hotelu, který navazuje na již zrekonstruovanou historickou budovu zámečku Větruše a půdorysně uzavírá solitérní atriový objekt. V rámci stavby byly provedeny také dva výtahy, vybavení kotelny tepelnými čerpadly systému země-voda a vrtů v celkové délce 4 680 m, ústřední vytápění, zdravotně technické instalace, silno a slaboproudá elektroinstalace včetně EPS a řídícího systému hotelu, vnitřní vybavení interiéru včetně lobby baru, recepce, whirpooly, sauna a fitness centrum. V rámci realizace stavby byla také provedena přeložka nádrží propanbutanu a přeložka plynovodu, přeložka a přípojka vodovodu, splašková a dešťová kanalizace, úpravy a realizace nových zpevněných ploch, chodníků, schodišť a ramp, nové veřejné osvětlení a sadové úpravy.

133,7 mil. Kč vč. DPH

Gymnázium Rumburk – Rekonstrukce hlavní budovy

Rekonstrukce hl. budovy gymnázia, která je zapsána od r. 1988 v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem rejstříku 24026/5-5035. Realizace stavebních řemeslných a restaurátorských prací na rekonstrukci budovy. Provedení nových inženýrských sítí včetně nových venkovních přípojek. Restaurátorské práce s průzkumy a závěrečnými zprávami při kompletní opravě fasády vč. všech výplní otvorů, na vitrážích a na teracových podlahách. Provedeny byly i nové venkovní historizující komunikace.

50,1 mil. Kč vč. DPH

Výstavba servisní haly HOERBIGER Žandov

Výstavba objektu společnosti, který se skládá části s montážními, technologickými a skladovými prostory a z části administrativní. V rámci realizace byly vybudovány komunikace, odstavné a parkovací plochy, dešťová a splašková kanalizace, vodovod, plynovod, přípojka NN a nové oplocení.

52,9 mil. Kč vč. DPH

KOS WIRE EUROPE s.r.o. Lovosice

Výstavba nové výrobní haly s administrativní částí v průmyslové zóně v Lovosicích. V rámci stavby byly také vybudovány nové přípojky plynu, vody a kanalizace. Realizace nových komunikací, venkovních kanalizačních rozvodů splaškové a dešťové vody.

101,5 mil. Kč vč. DPH